Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Suomessa on suunnattu peruskoulunsa päättäneille ja sitä vanhemmille opiskelijoille. Ammattiopistot tarjoavat ammatillista koulutusta, joka valmistaa opiskelijat suoraan työelämään. Ammatillista koulutusta tarjoavia opistoja on Suomessa useampi sata, eri puolilla maita. Koulutus on hyvin käytännönläheistä.

Ammattikouluja pidetään vaihtoehtona lukioille, mutta ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa myös kaksoistutkinnon. Kaksoistutkintoon kuuluu käytännönläheisten ammattiopintojen lisäksi yleissivistäviä lukio-opintoja, jotka valmistavat opiskelijaa ylioppilaskokeen suorittamiseen.

Ammatillista koulutusta Suomessa tarjoavat mm. seuraavat tahot:

 • ammattikoulut ja -opistot
 • ammatilliset erityisoppilaitokset
 • aikuiskoulutuskeskukset
 • kansanopistot

Koulutus kestää yleensä noin kolme vuotta, minkä jälkeen opiskelija voi siirtyä suoraan työelämään tai jatkokoulutukseen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Peruskoulusta suoraan jatkavien koulutus on ilmaista, muille ryhmille koulutus on yleensä maksullista. Täydentävät opinnot, aikuisten opinnot sekä ammatinvaihtajien opinnot yleisesti kestävät yhdestä kahteen vuotta.

Tutkinnot ja ammattialat

Ammatillista koulutusta tarjotaan hyvin monilla aloilla, tietojenkäsittelystä kokkaamiseen ja sosiaalityöstä koneistamiseen ja autoasennukseen. Tutkinnot antavat hyvät perustaidot työn tekemiseen, ja työllistymisnäkymät ovat kohtalaisen hyvät. Toki alakohtaista vaihtelua esiintyy.

Ammattialoja ovat mm.

 • autoala
 • audiovisuaalinen ala
 • elintarvikeala
 • hoitoala
 • hotelli- ja ravintola-ala
 • kauneudenhoitoala
 • kone- ja metalliala
 • käsi- ja taideteollisuus
 • liiketalous
 • matkailuala
 • rakennusala
 • sosiaaliala
 • sähkö- ja automaatiotekniikka
 • tieto- ja viestintätekniikka

Näiden esimerkkien lisäksi eri kouluissa on tarjolla useita muitakin aloja. Tyypillisiä ammattinimikkeitä voivat olla esim. merkonomi, datanomi, tradenomi, automekaanikko, sähköasentaja, puuseppä jne.

Ammatillinen tutkinto on yleensä laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp), joihin sisältyy kaikille yhteisiä opintoja 35 osp ja valinnaisia opintoja 10 osp. Loput osaamispisteet tulevat ammatillisista opinnoista.

Suoritusmuodot

Yleisin tapa suorittaa ammattitutkinto on tehdä se opistomuotoisena. Tämä tarkoittaa lähiopetusta suurimman osan ajasta, ja läsnäolovaatimuksia on. Opetus tapahtuu yleisesti päiväsaikaan, ja tämä opintomuoto on yleisin etenkin peruskoulusta jatkaville opiskelijoille.

Ammatillinen tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelu tarkoittaa sitä, että ensin ammattikoulussa luodaan tarvittava tietopohja, ja sen jälkeen opiskelija työskentelee oman alansa yrityksessä ja hankkii sitä kautta riittävät taidot.

Monimuotokoulutus on nimensä mukaisesti yhdistelmä eri opiskelutapoja. Vain pieni osa koulutuksesta on kontaktiopetusta, opinnot tehdään ennemminkin etäopiskeluna verkossa. Tämä suoritustapa on suunniteltu etenkin aikuisopiskelijoille, jotka saattavat tehdä opintojaan esim. työn ohessa iltaisin.

Joitakin tutkintoja on mahdollista suorittaa kokonaan etänä, verkko-opintoina. Tästä tarkempaa tietoa löytää oppilaitosten verkkosivuilta.

Etä- ja verkko-opinnot ammatillisessa koulutuksessa

Etä- ja verkko-opetusta käytetään työkaluna myös ammatillisessa koulutuksessa. Koulutuksen käytäntöön keskittyvän luonteen vuoksi lähiopetusta kuitenkin yleensä tarjotaan vähintäänkin osana kurssitusta. Monimuoto-opetusta käytetään enimmäkseen aikuiskoulutuksessa, joka on suunnattu esim. ammatinvaihtajille.

Etä- ja verkko-opiskelu vaatii itsenäistä työotetta, ajanhallintaa ja tietokoneen käyttötaitoja. Lisäksi tarvitaan tietokone, jossa on verkkoyhteys. Useimmilla oppilaitoksilla on oma oppimisalusta, jolla tehtäviä voidaan hallita, antaa ja palauttaa. Työvälineinä käytetään ainakin sähköpostia, videoita, videoneuvotteluja ja reaaliaikaista chattia.

Etä- ja verkko-opiskelu lisää opintojen joustavuutta. Tämä sopii etenkin työssäkäyville opiskelijoille, ulkomailla asuville opiskelijoille tai ihmisille, jotka arvostavat mahdollisuutta aikatauluttaa opintonsa itse.

Tunnetuimmat ammattikoulut, jotka tarjoavat etä- ja verkko-opiskelumuotoista tutkintomuotoa ovat Bergklint education (Tukholma) ja Mäntän seudun koulutuskeskus (Mänttä). Monimuotokoulutusta on saatavilla lähes kaikista aikuislinjan tutkintoja tarjoavista oppilaitoksista.

Miten verkko-opiskelu käytännössä tapahtuu?

Opiskelija, joka haluaa suorittaa tutkintonsa verkossa, tekee yhdessä oppilaitoksen kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). HOPSiin kuuluu aikatauluttaminen, kurssien suoritustavat ja -vaatimukset.

Myös etä- ja verkko-opintoihin voi kuulua tapaamisia ohjaavien opettajien kanssa. HOPS määrittää reaaliaikaisten verkkotapaamisten määrän ja ajankohdan.

Verkko- ja etäopiskelu painottaa useimmiten ongelmanratkaisua, itsenäistä tiedonhakua ja tutkivaa oppimista. Projektimuotoinen työskentely on myös hyvin yleistä, mikä myös tukee ammattitutkinnon tavoitetta käytännönläheisyydestä: työelämässä suurin osa työtehtävistä tehdään joka tapauksessa projektimuotoisesti. On hyvä, jos opiskelija tuntee projektityön jo valmiiksi.

Verkko-opetusalustalla opiskelijat voivat jakaa tuotoksiaan, olla yhteydessä opintoryhmän ja opettajien kanssa ja keskustella opiskeltavista aiheista ryhmässä. Tuotosten jakaminen mahdollistaa niiden linkittämisen laajempaan kontekstiin ja tuo lisää mielekkyyttä tehtävien tekemiseen. Tehtävien tulosten jakaminen mahdollistaa myös ideoiden jatkojalostamisen ja syventää asian ymmärtämistä, kun useampien opiskelijoiden näkemys samasta teemasta tulee näkyviin. Samalla opiskelijat tulevat dokumentoineeksi oman oppimispolkunsa.

Verkko- ja etäopiskelu tukee myös monilla aloilla tarvittavaa työprosessien ja huoltotoimenpiteiden kuvausta: tehtävänä voi olla esimerkiksi kuvata kaikki työvaiheet tietystä työtehtävästä. Näin tulee varmistettua, että opiskelija oppii kaikki työvaiheet ja pystyy myös kuvaamaan ne muille.

Kenelle?

Verkko- ja etäopiskelu sopii parhaiten opiskelijalle, jolla on motivaatio kohdallaan. Itsenäinen työskentely vaatii ajanhallintaa ja kärsivällisyyttä. Etäopiskelu on hyvä vaihtoehto myös silloin, jos toivottu koulu tai koulutusala on kaukana omasta asuinpaikasta.

Monimuoto-opiskelu ja etäopinnot ovat suunnattu enimmäkseen aikuisopiskelijoille, ammatinvaihtajille tai työn ohessa opiskeleville. Silti myös nuoret enenevässä määrin hakeutuvat etä- ja verkko-opintoihin opintomuodon joustavuuden houkuttelemana.

Verkko-opiskelu vaatii myös medialukutaitoa ja eri viestintävälineiden käytön osaamista. Pelkän tekstin tuottaminen ei ole mielekästä ammatillisessa opiskelussa, joten painotus on usein audiovisuaalisessa viestinnässä.